Informacja Administratora

INFORMACJA

1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest: EBRO TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Bajana 3, 01-904 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000169098, REGON: 010402127, NIP: 1180046575,

dalej nazywany Administratorem.

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 669 00 90, adresem e-mail ebro@ebro.com.pl lub na adres do korespondencji: Bajana 3, 01-904 Warszawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.